News

รอบรู้ทันโลก

รอบรู้ทันโลก

งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 - เกษตรทั่วไทย

 

ปัจจุบันทั่วโลกมีการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งไทยก็ได้มีการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5,905 กลุ่ม สมาชิกกว่า 166,399 คน มีที่ปรึกษายุวเกษตรกรประจำกลุ่ม 15,020 คน ขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรระหว่างประเทศด้วย โดยได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร พร้อมเข้าร่วมประชุมสัมมนายุวเกษตรกรระดับโลก (World IFYE Conference) และระดับภูมิภาค (ASPAC IFYE Conference) ล่าสุดปี 2551 World IFYE Board ได้ลงคะแนนเสียงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556” (10th World IFYE Conference 2013) ในระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2556 นี้   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี   

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มสยท.) และสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) จัดงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556” ขึ้นภายใต้หัวข้อ “พัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” หรือ “Toward Green and Happy Society” ในระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2556 นี้ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวทางการพัฒนายุวเกษตรกรและประชากรในภาคเกษตรไปสู่ความเพียงพอและผาสุก พร้อมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนายุวเกษตรกรระหว่างประเทศสมาชิก IFYE ที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทและชื่อเสียงของไทยด้านการพัฒนายุวเกษตรกรในเวทีระดับโลก ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนางานยุวเกษตรกรของไทย ที่จะส่งผลไปยังการพัฒนาภาคเกษตร ธุรกิจเกษตรและสังคมส่วนรวมในอนาคต

เบื้องต้นคาดว่า จะมียุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ สมาชิก IFYE Thailand จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม ถึงสมาชิก IFYE ยุวเกษตรกรและผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรจาก 69 ประเทศ เยาวชนเกษตรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชนจากประเทศที่ทำการ เกษตรที่ยังไม่มีการดำเนินงานเยาวชนเกษตรอีก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมไม่น้อยกว่า 1,500 คน

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เร่งคัดเลือกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรจาก 77 จังหวัด รวมกว่า 770 คน เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 โดยยุวเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งยังมีผลงานเด่นหรือมีงานฝึกปฏิบัติปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือเคหกิจเกษตร ต้องเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการสภากลุ่มยุวเกษตรกร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาโต้ตอบได้พอสมควรด้วย ซึ่งขณะนี้การคัดเลือกยุวเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมงาน อาทิ การแสดง/การแข่งขันผลงานยุวเกษตรกรและผึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

การเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อด้านการเกษตรค่อนข้างสูง โดยคาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร รวมถึงข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารที่เกี่ยวข้องระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้สนใจ และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเกษตร ทั้งยังทำให้ต่างประเทศเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเกษตรที่มุ่งหมายความพอเพียงและความผาสุกของเกษตรกรและผู้ประกอบการ.

 

  • Posted on 2013-09-25 08:56:21
  • By Admin
2012 KP System And Network Co., Ltd. all rights reserved.                                                   จำนวนผู้ใช้งาน 1 บุคคลทั่วไป